လူငယ်လူရွယ်တိုင်း နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာကို သင်ယူနိုင်ရန် ဖန်တီးပေးပြီး အရည်အချင်းရှိသော နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရပ် အတက်ပညာရှင်များ မွေးထုတ် ပေးနိုင်ရန်

လူငယ်လူရွယ်များ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတိုးတက်မှုတို့အတွက် နည်း ပညာနှင့်သက်မွေးပညာ၏ကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်

တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဒေသလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာဆိုင်ရာ ကာလတိုသင်တန်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပေးရန်