ကာလတိုသက်မွေးပညာသင်တန်းများ

၁။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်မှုသင်တန်း
၂။ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း
၃။ ဂဟေဆက်သင်တန်း
၄။ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း
၅။ အခြေခံမေတိုင်းသင်တန်း
၆။ Air-con Service Training
၇။ Mobile Phone ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း
၈။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း
၉။ အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း (Four Skills)
၁၀။ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း
၁၁။ Basic Electronics Course
၁၂။ ပန်းရံအုတ်စီသင်တန်း
၁၃။ လက်သမားသင်တန်း