ပုံမှန် ၃နှစ် Certificate သင်တန်းများ

၁။ အဆောက်အဦးနည်းပညာသင်တန်း (Building Technology)
၂။ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာသင်တန်း (Electronics Technology)
၃။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း (Electrical Technology)
၄။ မော်တော်ယာဥ်နည်းပညာသင်တန်း (Automotive Technology)
၅။ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း ( Machining Technology)